RIHLE’nin “Râfıza vs. Ehl-i Beyt” Sayısı Çıktı!

Varlığın anlamına, eşyanın hakikâtine, köklerimize doğru yolculuğun adı RIHLE, 18. sayısını okuyucularına sunuyor.

Ümmetin problemlerini yetkin kalemlerle masaya yatıran RIHLE, bu defa asırlardır olduğu gibi bu yüzyılda da fitnenin mihmandarlığını yapan bir inancı, Şia’yı ele alıyor. “Ehl-i Beyt’e sevgisi” (!) kalkanı ile fitnesini titizlikle yayan ve koca bir neslin itikadına sinsi darbeler vuranlara dur diyecek ilmî donanımı, taliplerine sunuyor RIHLE.

Meseleyi, Şia tehlikesinin itikadi boyutunu, bekleyenlerin beklemesine değecek hassasiyetle ele alan RIHLE, İran’ın siyasi kurnazlıklarını da ifşa edecek yazılara yer vermiş. Mustafa Özcan’ın yazısı ve Soruşturma söyleşileriyle birlikte Mülakat metninde İran politikalarında Ehl-i Sünnet düşmanlığının izlerini sürebileceksiniz.

Kitabıyât bölümü ve Arapça makaleler de ilgililerinin istifadesine hazır.

 

Dergide makale başlıklarından bir kısmı ve öne çıkan konu başlıkları şöyle:

 Ehl-i Beyt ve Râfıza – Ebubekir Sifil

 • Abdullah b. Sebe hayalî bir şahsiyet midir? Bu iddia nereden çıkmıştır?
 • İbn Sebe hakkında kadim Şia kaynakları ne diyor?
 • Hz. Ali ve Hz. Hasan döneminde Şia’nın temellerini atan fikirlere karşı tavır nasıldı?
 • İmamet silsilesi arayışı ve efdal imam hususunda bölünmeler…

Sahabeyi Ötekileştirmek Üzerine – Ahmet Tahir Dayhan

 • Sünnilikten Şiiliğe geçen M. Ticanî es-Semavî’nin Ashab’ı zemmeden yorumlarında ilmîliğe aykırı tutumlar.
 • Sahabe-i Kirâm Allah Rasulü’nün söz ve fillerine muhalefet etmiş midir?
 • On iki İmam’ın önde gelenlerinin Sahabe-i Kiram ve ilk üç halifeye olan tavrı nasıldı?
 • Şiiler Hz. Ebubekir, Hz. Osman ve Hz. Aişe (r.anhum)’a neden lanet ediyorlar?
 • İlk halifelerin birbirlerine karşı tavırları nasıldı, birbirlerine nasıl bakarlardı?

 Dr. Musa el-Musevî’nin “Şia ve Tashih” isilmli kitabına dair – Abdulkadir el-Huseyn

 • Musa el-Mûsevî kimdir?
 • Gaybet öncesi Şia ile günümüz Şia’sı arasındaki farklılıklar nelerdir?
 • Şia ile Ehl-i Sünnet arasındaki temel ayrılık sebepleri nelerdir?

 Soruşturma

 • Ehl-i Sünnet ile Şia’nın Kur’an ve Sünnet’e dair temel anlayış farklılıkları nelerdir?
 • Devrim sonrasında Şii dünyası aradığını buldu mu? Devrim işe yaradı mı?
 • Şia ile Ehl-i Sünnet camianın birlik tesis etmesi mümkün müdür? Bunun için ne gereklidir?

İmamiyye-Zeydiyye Polemikleri – Fatih Yücel

 • İmamiyye Şia’sının “imam” tasavvuru nasıldır ve onlara atfettikleri Ehl-i Sünnetˈe muhalif hususiyetler nelerdir?
 • Ehl-i Sünnet’e en yakın duruş sergileyen Zeydiyye’nin İmamiyye’den ayrıldığı görüşler nelerdir?

Hz Aişe’nin yanlış değerlendirilen iki sözü – İsmail Lütfi Çakan

 • Hz. Aişe (r.anha), “O’nun ahlâkı Kur’an idi.” derken ne demek istemişti?
 • “Sünnet” değişir mi? Şartların değişmesi “Sünnet”e nasıl tesir eder?

 Oniki İmamcı Şia’nın oluşum süreci – Metin Bozan

 • Şia Fırkası ne zaman teşekkül etmeye başlamıştır?
 • İmamların Nass ile tayin olunduğu ne zaman ve kim tarafından ortaya atılmıştır?
 • İmam sayısının on iki oluşu neye bağlanmıştır?
 • Şia’nın son imam Muhammed el-Mehdi hususunda itîkâdları nedir?

Mülakat- Şeyh Ahmed Cemmâl el- Hamevî

 • Ehl-i Sünnet ile Şia Fıkhı arasındaki farklar nelerdir?
 • İran Devrimi ve Humeyni’nin başarısının (!) altında ne var?
 • Tarihten Günümüze Şia’nın Ehl-i Sünnet’e karşı tutumu nasıldı?
 • Ortadoğu karmaşasında İranˈın dahli nedir?
 • Hizbullah’ın İran ve Suriye münasebeti bağlamında Filistin tutumu?

  Paralel mezhep Ortadoğu’yu kuşatıyor – Mustafa Özcan

 • Safevî-Sünni savaşı tarihten bugüne nasıl işlemiştir?
 • Musaddık, Şah ve Humeyni iktidarında ABD’nin rolü nedir?
 • Ortadoğu istikrarsızlığında üç etken: İsrail’in kurulması, Nasırcılık ve Humeynî hareketi.

Nice ilim yolculuklarına…

Hazırayan : Salih Kartal

Editör
Musellem.net editörü...