Şenocak – Öztürk Tartışması Nasıl Başladı Neler Oldu?

ÖZET

Bazı kardeşlerin: ‘’İhsan Şenocak Hocanın madem bazı itirazları vardı, bunları neden arayarak ya da görüşerek Mustafa Öztürk’e direkt yöneltmedi de dersinde ve dergisinde gündeme getirerek bunu herkesin önünde yaptı’’ şeklindeki bazı serzenişlerini işitip okuyoruz. Kardeşlerimizin kaçırdığı bir nokta var; bu işi başlatan, İhsan Hocanın tartışmayla henüz bir alakası yokken ona yazılarında hakaretler eden özellikle de yüksek lisans ve doktora talebelerinin bulunduğu odasında kamera karşısında onu küçümseyen ifadeler savuran Mustafa Öztürk’ün ta kendisidir. İhsan Şenocak hocanın yaptığı ise kendini savunmak ve yeri gelmişken de Mustafa Öztürk’ün, batıl olduğunu düşündüğü görüşlerini reddetmek olmuştur.

GİRİŞ

Önünün alabildiğine açılıp da kendisine yol verilişine ve süratle yol alışına aldanmayın. Zira oturup da diz döve döve ağlanacak hâli vardır. Ne yılların akademisyenliği, ne sayısız öğrenciye yaptığı danışmanlık, ne de akademik çalışmaları taşımıştır kendisini vardığı yere. Kendisini, bir televizyon kanalını ve gazete köşesini dahi tahsis edebilecek kadar sınırsız bir destekle destekleyenlere göre sermayesi, az evvel yazdığımız çalışma ve gayretleri olmayıp sadece ve sadece Fethullah Gülen aleyhtarlığından ibarettir.

Bu gerçeği kendisi de çok iyi bilmektedir, bunun farkındadır ama akademik yolların sarhoşluğu belli ki set çekmiştir gözleri önüne. Dünkü cuntacıların kalleş hocalarının, cunta devrinin bitimiyle birlikte tasfiye edildiği gibi, o da tasfiye edilecektir paralel yapı muhabbetleri kabak tadı verip de raflarda yerini aldığında.

Hakikaten de; okuyup da hatta profesör olup da okumanın ve akademik kariyerin bir insanın karakterine ve “olmuşluğuna” doğrudan katkısını olmadığının ispatı sadedinde çarpıcı bir örnektir muarızımız. Kendisi, her fırsatta geçmişle ve geçmiştekilerle pervasızca ve hesapsızca hesaplaşırken, kendisine yöneltilen ilmî zemindeki insaflı bir tenkit karşısında bile basıvermiştir avaz avaz feryadı, inmiştir belden altlara. Seviyesini çukurlara düşürüp ahlaksızlığın zirvelerine tırmanmayı başarmıştır, esasında sadece iş görülsün diye kendisine alkış tutan şakşakçılarının alkışları eşliğinde.

Mustafa Öztürk’ün bilinçaltı, zihniyeti ve ahlakı (ahlaksızlığı demeliydik) hakkında yazılacak şüphesiz pek çok şey vardır. Bir kitabın konusu olacak kadar malzeme de mevcuttur ama hem o, buna değecek birisi değildir hem de bizim maksadımız bir an evvel konuya girmektir.

Tartışmanın Başlangıcı Devamı Sürüncemesi ve Serencamı

Bazı kardeşlerin: ‘’İhsan Şenocak Hocanın madem bazı itirazları vardı, bunları neden arayarak ya da görüşerek Mustafa Öztürk’e direkt yöneltmedi de dersinde ve dergisinde gündeme getirerek bunu herkesin önünde yaptı’’ şeklindeki bazı serzenişlerini işitip okuyoruz. Kardeşlerimizin kaçırdığı bir nokta var; bu işi başlatan, İhsan Hocanın tartışmayla henüz bir alakası yokken ona yazılarında hakaretler eden özellikle de yüksek lisans ve doktora talebelerinin bulunduğu odasında kamera karşısında onu küçümseyen ifadeler savuran Mustafa Öztürk’ün ta kendisidir. İhsan Şenocak hocanın yaptığı ise kendini savunmak ve yeri gelmişken de Mustafa Öztürk’ün, batıl olduğunu düşündüğü görüşlerini reddetmek olmuştur.

Tartışmanın başlangıcını, bilhassa fikrî anlamda bizde mühim bir yeri olan Mustafa Özcan hocanın yazıları oluşturmuştur. Mustafa Özcan hoca önceleri, 29 Ağustos 2014 tarihinde; ‘’Zülkarneyn’den günümüze yansımalar’’[1] başlıklı makalesinde Öztürk’ü eleştirmiş, Öztürk’ün 24 Tv’de Said Nursi merhum aleyhindeki bazı söylemleri[2] ve;’’Said Nursi’nin Sikke-i Tasdik-i Gaybisinden Birkaç Cifirli Tevil’’[3] başlıklı makalesi üzerine; 18 Eylül 2014 tarihinde: ‘’Cennetin Feministleştirilmesi!’’[4] başlıklı makalesiyle, Risale Haber sitesi üzerinden Mustafa Öztürk eleştirilerine devam etmiştir.

Mustafa Özcan’ın, Öztürk eleştirisini Hüküm Dergisindeki köşesine; Kasım 2014 sayısındaki: ‘’ Alim mi Teolog Mu’’ başlıklı yazıyla taşıması, Özcan’a daha evvelki yazıları sebebiyle garezi bulunan Öztürk’ün ilimden ve tenkitlere ilmi perspektiften cevap vermekten uzak, buna mukabil ahlak ve kibir sınırlarını ziyadesiyle aşan; ‘’Mustafa Özcan’ın Alim mi Teolog mu Başlıklı Pespaye Yazısı Üzerine’’[5] başlıklı bir cevabını da beraberinde getirmiştir.

Serüven, Mustafa Özcan Hocanın Hüküm dergisinin bir sonraki sayısı olan Aralık 2014 sayısındaki: ‘’ İkinci Öztürk Vakası’’[6] başlıklı makalesiyle devam eder. Bu yazıya, bilhassa bu yazıya Hüküm Dergisinde yer verilmesine Mustafa Öztürk çok içerler ve Özcan hocayla kalmaz, diline Hüküm Dergisini, yayın tarzını ve de İhsan Şenocak hocayı da dolayıverir. ‘’ Hüküm Dergisi Çevresinin Bizimle Yoğun İlgisine Dair’’[7] başlıklı yazıda bu içerlemeyi ve hazımsızlığı, eleştirilere karşı olan çirkefliği bütün açıklığıyla görebilmek mümkündür.

Esasında bizler için Mustafa Öztürk’ün bu tavrı hiç de şaşırtıcı değildir. Zira bir süre evvel aynı tavrı Ahmet Tahir Dayhan hocaya karşı da sergilemişti. Kendisinin; ‘’İslamcılık vadisinde Fazlur Rahman‘’[8] başlıklı Star Gazetesindeki yazısına ilmî ve ahlâkî yönden takdire şayan bir cevap kaleme alan hocaya karşı Mustafa Öztürk, inanın sokakta bir insana karşı sarf etmeniz durumunda sizi çekip vurmak zorunda kalacağı türden sözlerle dolu bir yazı kaleme alarak bunu: ‘’ Tahir Dayhan’a Öpücükler’’[9] başlığıyla servis ettirebilecek kadar da alçalabilmiştir.

Bu destekli hatırlatmadan sonra tekrar dönelim Şenocak – Mustafa Öztürk tartışmasına dair zaman tünelindeki yolculuğumuza…

Öztürk’ün Hüküm Dergisini ve İhsan Şenocak hocayı diline dolamasının ardından kendisine cevap hakkı doğan İhsan hoca, 10 Ocak 2015 tarihli Mişkâtü’l-Mesâbih dersinde Öztürk’ün Kur’ân-ı Kerîm ile ilgili bazı hezeyanlarını gündeme getirerek eleştirir.[10]

Burada İhsan hocanın tavrıyla ilgili bir parantez açmamız isabetli olacaktır. Buraya kadar yazmış olduklarımızdan yola çıkarak okuyucular; ‘’İhsan hoca, Öztürk’e bir şey demedi de ne zaman ki Öztürk’ün eleştiri oklarına hedef oldu, tenkitçiliğe o zaman başladı’’ şeklinde bir tespit yapabilirler. Durumun böyle olmadığını hemen peşinen belirtelim.

İhsan hoca bildiğimiz kadarıyla, Öztürk’ün ismi üzerinden hareketle modernizm ve tarihselcilik tenkiti yapmamıştır ama genel anlamda bu akımlara karşı daha evvel gerek İnkişaf Dergisinde gerekse de Hüküm Dergisinde kaleme almış olduğu bazı makalelerle ve bu tartışmadan daha evvel tertip etmiş olduğu müstakil bir derste konuyla ilgili meselelere temas etmiştir. Ayrıca muhtelif konu başlıklarıyla yapmış olduğu derslerde de yeri geldikçe bu meselelere girmek suretiyle söylemesi gerekenleri söylemekten de geri durmamıştır.[11]

İhsan hocanın tavrıyla ilgili yanlış bir algıya sebep olacak hususu arz etmek maksadıyla açmış olduğumuz parantezi kapatarak serüvenimize kaldığımız yerden devam edelim.

Mustafa Öztürk, tavan yapan kin ve nefretinin üzerine, az evvel bahsettiğimiz video kaydına da şahit olduktan sonra hızını alamayıp Hüküm Dergisi ve İhsan Şenocak hocaya karşı adeta freni patlamış kamyon misali kontrolsüzce yol aır. İşi, yüksek lisans ve doktora talebelerinden müteşekkil bir grubun odasında şahit olarak hazır bulunduğu bir video çekimine taşır. ‘’Mustafa Öztürk’ün Feryâdı’’ başlığıyla servis edilen o videoda, İhsan Hocaya demediğini bırakmaz, hakaretler eder, onu küçümser, Taşgetiren başta olmak üzere daha başka yazarlar ve bazı şahıslar daha onun ta’riz ve hakaretlerinden payını alır.[12]

Burada araya girerek Mustafa Öztürk’ün video içerisinde dikkat çeken: ‘’ne konuşup duruyorsunuz, Kur’ân’ın evrenselliği vb. gibi konulara dair ispat sadedinde bir kitap koyun önümüze de üzerine konuşalım. Cevap niteliğinde hiçbir şey yapmıyorsunuz’’ şeklindeki sözlerine temas etmemiz faydalı olacaktır.

Öztürk bu sözleriyle kendisine bugüne kadar cevap verilmediğini ima etmektedir. Hâlbuki kendisinin iddiaları yeni olmayıp, daha evvel gündeme getirilip de cevaplandırılmış iddialardır. Ayrıca, direkt kendisine yönelik makale, sesli-görüntülü sohbet hatta müstakil kitap formatında birtakım tenkitler de söz konusu olmuştur. Rahmetlik Salim Öğüt hocanın çalışmaları, Ebubekir Sifil Hocanın konuyla ilgili seminerleri ve daha nice çalışmalar burada örnek olarak zikredilebilir. Mustafa Öztürk, bunların hiçbirine cevap vermemiştir.

Cine5 televizyonunda katılmış olduğu bir programda[13] Salim Öğüt hocanın gelininin: ‘’merhum kayınpederim de size karşı bir kitap kaleme almıştı ama kitaba gayet ilmî bir dil ve üslup hakimdi’’ sözleri karşısında Mustafa Öztürk’ün halini bir hatırlamak lazım. Salim Öğüt hoca evet ilmin ve ahlakın hakkını vermiştir Öztürk’e karşı kaleme almış olduğu reddiyesinde ama haklı olarak öyle hiç de kibar bir dil kullanmamış, nazik de davranmamıştır. Mustafa Öztürk’ün âdetidir, karşısında hazır bulunanlara kibar davranıp da gaipteki şahıslara karşı atıp tutmak. Benzer örneklere Mustafa Öztürk’ün, kendisi gibi düşünmeyen hocalarla birlikte aynı masada katılmış olduğu sempozyumlarda da şahit olmuşuzdur.

Ezcümle Mustafa Öztürk, bugüne kadar cevap veren olmadı diye bağırıp çağırsa, meydan okusa da dediğine aldanmamak lazımdır. Öztürk ve zihniyet ataları aleyhinde yazılmış olan kitaplara, makalelere ve ses-görüntü kayıtlarına ulaşabilmek, bir arama motorunun arama kutucuğuna anahtar kelime ya da kelimeleri yazdıktan sonra bir tuşu tuşlamak kadar kolaylaşmıştır bugün.

Öztürk problemini farklı açıdan ortaya koyan bu destekli örnekten sonra serüvenimize soğuk kanlılıkla devam edelim…

Tartışma, İhsan Şenocak hocanın, Hüküm dergisinin 2015 Şubat sayısında neşredilmiş olan; ‘’Kur’an’ın Bir Kısmı ‘Masaldır’ Diyen Kanal24’ün İlahiyat Prf’si: Mustafa ÖZTÜRK’’[14] başlıklı makalesiyle daha da alevlenir. Öztürk, bu makaleye karşı, ilmî cevap içermeyen belden aşağı, baştan başa hakaretlerle ve birtakım hatalarla dolu, makale dahi denilemeyecek ancak –İhsan Hocanın da deyimiyle- ‘’sebbiye’’ olarak tanımlanabilecek; ‘’Çağdaş Kadızadeli Vaiz Kumpanyasına Dair’’[15] ve ‘’ Vaiz Şenocak Vakası’’[16] başlıklı peş peşe iki makale kaleme alır.

Tarihselcilik gibi aslında çok da yeni olmayan, dün şiddetli bir şekilde tartışılmış olan bir konuda Ehl-i Sünnet’i müdafaa kanadında İhsan hocanın adeta tek kalmış olması da son derece düşündürücüdür. Bu durum hocanın, Hüküm dergisi ocak sayısındaki makalesinde akademilerin tefsir kürsüsü hocaları başta olmak üzere, konuyla kenarından köşesinden de olsa alakalı bulunan herkesi bu yolda mücadeleye davet etmesini anlamlı kılmaktadır.[17]

Öztürk’ün eleştirileri gerek Cine5’te katılmış olduğu bir televizyon programında gerekse de 24 Tv’deki programında yeri ve sırası geldikçe, fırsat el verdikçe  devam eder. İhsan Hoca da gerek Mişkâtü’l-Mesâbih dersinde bir saati aşkın müstakil oturumlar tertip ederek[18] gerekse de Hüküm Dergisi üzerinden[19] Öztürk’e yönelik eleştirilerini hız kesmeden sürdürür.

Gelinen Son Nokta

Tartışma, Öztürk’ün muhtemelen gelen tepkiler ve yoğun sorgulamalar sebebiyle kendisini ifade sadedinde kaleme aldığı: ‘’Kur’an ve Tarihsellik Hakkında Belirtmem Gereken Birkaç Husus’’[20] başlıklı bir makalesi ve İhsan hocanın, Hüküm dergisinin Şubat sayısında, onun şahsı ve görüşleriyle alakalı kaleme aldığı makaleyle alakalı: ‘’Pe-re-feden Edep Timsali ve İrfani Nezaketin Temessül Etmiş Şekli Olan Vaizime’’[21] başlıklı değerlendirme yazısına müteakip yine İhsan hocanın meydan okuması ve Öztürk’e, ilim meclisinde yüzleşme davetiyle son noktaya ulaşır…

Bakalım, Mustafa Öztürk önümüzdeki günlerde İhsan Hocanın bu davet ve çağrısına ne cevap verecek. Öztürk’ün cevabını ve bundan sonra yaşanacakları hep birlikte göreceğiz.


DİPNOTLAR

[1] Mustafa Özcan, ‘’Cennetin Feministleştirilmesi!’’ (18 Eylül 2014)

http://www.risalehaber.com/cennetin-feministlestirilmesi-16454yy.htm

[2] 13 Eylül 2014 Tarihli Din ve Hayat Adlı program için bkz. 01.43.00.dk.dan itibaren.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=h2XiL9TC12k

[3] Mustafa Öztürk, ‘’Said Nursi’nin Sikke-i Tasdik-i Gaybisinden birkac Cifirli Tevil’’

https://serdargunes.wordpress.com/2014/09/23/mustafa-ozturk-said-nursinin-sikke-i-tasdik-i-gaybisinden-birkac-cifirli-tevil/

Risale Haber sitesinde Mustafa Öztürk’e karşı yayımlanmış cevap için bkz.
http://www.risalehaber.com/said-nursiye-iftira-atan-ilahiyatciya-cevap-218989h.htm

[4] Mustafa Özcan, ‘’Zülkarneyn’den Günümüze Yansımalar’’ (29 Ağustos 2014)

http://www.risalehaber.com/zulkarneynden-gunumuze-yansimalar-16385yy.htm

[5] Mustafa Öztürk, ‘’Mustafa Özcan’ın Alim mi Teolog mu Başlıklı Pespaye Yazısı Üzerine’’

https://serdargunes.wordpress.com/2014/11/13/mustafa-ozturk-mustafa-ozcanin-alim-mi-teolog-mu-baslikli-pespaye-yazisi-uzerine/

[6] Mustafa Özcan, İkinci Öztürk Vakası, Hüküm (Aralık 2014) s. 12-13.

[7] Mustafa Öztürk, ‘’Hüküm Dergisi Çevresinin Bizimle Yoğun İlgisine Dair’’

https://serdargunes.wordpress.com/2014/12/17/mustafa-ozturk-hukum-dergisi-cevresinin-bizimle-yogun-ilgisine-dair/

[8] Mustafa Öztürk, ‘’İslamcılık Vadisinde Fazlur Rahman’’ Star Gazetesi.

http://haber.star.com.tr/acikgorus/islamcilik-vadisinde-fazlur-rahman/haber-757132

[9] Bahsettiğimiz tartışmanın tamamı ve detaylar için bkz.
https://www.facebook.com/atdayhan/posts/551427691618270

[10] 10 Ocak 2015 Tarihli Mişkatü’l-Mesabih Dersi için bkz.

https://www.youtube.com/watch?v=QKfOFkylbYE

Yalnızca ilgili kesit için bkz.

https://www.youtube.com/watch?v=R5usqOUZKJI

[11] İhsan Şenocak hocanın tarihselcilikle ilgili başlıca makalelerini;

-Tarihselcilik ya da Katolisizmi Olmayan Kuran-ı Mübin’in Protestanca Okunuşu 1-2

-Ömrünü Yanlışa Adayan Adam: Fazlurrahman

-Tarihselciliğin Tarihi

-Tahrifin Sıdre-i Müntehası: Nasr Hamid Ebu Zeyd 1-2. Şeklinde sıralayabiliriz. Bu makalelerin yer aldığı kategori için bkz.

http://ihsansenocak.com/Category.aspx?ID=181

Ayrıca bir başka makalesi için bkz. Şenocak İhsan, Yakın Dönem Tefsir Telakkileri

http://ihsansenocak.com/Content.aspx?ID=44

Modernistlerin ve tarihselcilerin iddialarının ele alınarak cevaplandırıldığı 26.08.2014 tarihli müstakil ders için bkz.

https://www.youtube.com/watch?v=cz9wCliwqgY

[12] 18.12.2014 Tarihli, ‘’Öztürk’ün Feryadı’’ başlıklı video için bkz. https://www.youtube.com/watch?v=VZA5xD1iIXI

[13] Mustafa Öztürk’ün konuk olduğu 13 Şubat 2015 tarihli ‘’Sözümü Kesebilirsin’’ programı için bkz.

https://www.youtube.com/watch?v=lhTnoLcs9H8

[14] İhsan Şenocak, Kur’an’ın Bir Kısmı “Masaldır” Diyen Kanalv24’ün İlahiyat Prf’si: Mustafa ÖZTÜRK, Hüküm (Şubat 2015)  makalenin tamamı için bkz.

https://www.facebook.com/ihsansenocakhoca/photos/a.515662561788809.111854.276544105700657/885711201450608/?type=1

[15] Mustafa Öztürk, Çağdaş Kadızadeli Vaiz Kumpanyasına Dair

https://serdargunes.wordpress.com/2015/02/03/mustafa-ozturk-cagdas-kadizadeli-vaiz-kumpanyasina-dair/

[16] Mustafa Öztürk, Vaiz Şenocak Vakası

https://serdargunes.wordpress.com/2015/02/11/mustafa-ozturk-vaiz-senocak-vakasi/

[17] ‘’Ne gariptir ki fakültedeki birkaç saatlik dersi azalacak diye bildiri yayınlayanlar Allah’ın ayetlerine masal diyen Öztürk’e karşı sağır, kör ve dilsiz kesildiler. Halbuki Öztürk bu haliyle hem bütün ilahiyatları zan altında bırakmakta, hem de, Kur’an-ı Kerim’de ki kıssalara Mekke müşrikleri gibi “önceki milletlerin masalları”(Furkan:5) diyerek dışardan Kur’an’a saldıran Charlie Hebdo’dan daha tehlikeli adımlar atmakta, daha kalıcı tahribat yapmaktadır.

Kur’an’a “masal” isnadında bulunarak onu itibarsızlaştırmaya çalışmak içinde bulunduğunuz zamanın en büyük münkerlerinden biridir. Allah’ın münkeri nehyetme görevi verdiği her Müslümanın -eğer imanı sorunlu değilse- bu zihniyetle mücadele etmesi zorunludur.’’

 (İhsan Şenocak, Kur’an’ın Bir Kısmı “Masaldır” Diyen Kanalv24’ün İlahiyat Prf’si: Mustafa ÖZTÜRK, Hüküm (Şubat 2015)

[18] İhsan Şenocak, Yerli Oryantalizme Karşı Kuran Müdafaası:

https://www.youtube.com/watch?v=ZerB–rFKHc

[19] İhsan Şenocak, Kuran Müdafaası, Hüküm (Mart 2015)

https://www.facebook.com/ihsansenocakhoca/posts/900488273306234

Tamamına (tamamı dijital ortama yüklendiğinde adres güncellenecektir) yakını için bkz.

https://www.facebook.com/groups/UsveiHasene/permalink/401045706733786/

[20] Mustafa Öztürk, Kur’ân ve Tarihsellik Hakkında Belirtmem Gereken Birkaç Husus

https://serdargunes.wordpress.com/2015/03/13/mustafa-ozturk-kuran-ve-tarihsellik-hakkinda-belirtmem-gereken-birkac-husus/

[21] Mustafa Öztürk, ‘’Pe-re-feden Edep Timsali ve İrfani Nezaketin temessül Etmiş Şekli Olan Vaizime’’

https://serdargunes.wordpress.com/2015/03/13/mustafa-ozturk-pe-re-feden-edep-timsali-ve-irfani-nezaketin-temessul-etmis-sekli-olan-vaizime/

Editör
Musellem.net editörü...