İmamların Maaş alması ve Arkalarında Namaz Kılmak

Soru: İmamlık görevi yapan kimselerin, yaptıkları vazife karşılığında ücret/maaş almaları caiz midir? Yahut bu şekilde maaş alan imamların arkasında namaz olmaz demek doğru olur mu?

Cevap: İmamlık görevi bedeni olan bir ibadet olması hasebiyle, mahza bu görevin yapılması mukabilinde her hangi bir ücretin talep edilmesi kesinlikle doğru değildir. İmam Muhammed’in “Kitabu’l Asl” ında bu konuyla alakalı şöyle denilmektedir:

-“Müezzin veya imamın malum bir ücret karşılığında ezan okumalarını ve imamlık yapmalarını kerih görür müsün?

-(İmam Muhammed): “Evet ikisine bunu kerih görürüm. Cemaatin bu işe karşılık bu ikisine para vermeleri caiz değildir.”

-Şayet bu görev karşılığında para alıp onlara müezzinlik ve imamlık yapsalar?

-(İmam Muhammed): “ Namazları geçerlidir”… [1]   

İmam Muhammed’in şu ifadelerinden de açıkça anlaşıldığı üzere ücret şartıyla dahi bir kişinin imamlık vazifesini icra etmesi durumunda, kıldırılan namazın caiz olmaması söz konusu değildir. Şu kadarı var ki bu amel asla ve asla kerahetten hali değildir. Şu halde soruda ifade edilen maaş alan imamların arkasında namaz olmayacağını iddia etmek cehaletten neşet eden bir iddiadır. Kaldı ki bu gün imamlık yapan kimseler, devlet bünyesinde maaşlandırılmakta ve ücret almaktadırlar. Yani onların bu şekilde bir şart koşmaları da söz konusu değildir. Yine İmam Muhammed, naklettiğimiz yerin devamında “Cemaatin senede bir kez imamın şartı olmaksızın, ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla imam olan kimseye para toplanmasının güzel bir iş olacağını belirtmektedir.[2]

Demek ki mesele bu işi para niyetiyle yapıp yapmamakta, yani niyette bitmektedir. Bu bağlamda imamların devletten dahi olsa aldıkları ücreti yapmış oldukları vazifeye değil, mescidi beklemeleri ve havaici ile ilgilenmeleri gibi bir takım işlere saymaları uygun düşen bir tavır olacaktır. Allah en iyisini bilir…


Ömer Faruk Korkmaz


Dipnotlar:

[1] Muhammed b. Hasen eş-Şeybânî, Kitabu’l-Asl, 1/ 143 Alemu’l-Kütüb, Beyrut 1990 B.1
[2] eş-Şeybânî, a.g.e., a.y.