Mustafa İslamoğlu bir videosunda[1] “Cibrîl Hadisi’nin Kadere İman bahsi Buhârî’de yok, Müslîm’deki 3 ayrı varyanttan ...

Kur’ân’ın bütün lafızlarıyla birlikte kat’îyyetine olan itimadımız, onun lafzı tevatür yoluyla bize kadar geliyor olmasıyla ...

Son dönem Osmanlı âlimlerinden olan İmam Muhammed Zâhid el-Kevserî Makâlât’ında der ki; “Selef-i Sâlihîn’in nass’lardan ...

1. Bölüm: Fazlurrahman’ın Kur’ân , Vahiy ve Peygamber Anlayışı Son zamanlarda, “Kur’ân Vahyinin Mahiyeti” hakkındaki ...

Elmalılı Merhum Tefsiri, Kütüb-i Sidde ve İslam Fıkhı Ansiklopedisi’nin Zaman Baskıları’na Dair.. Epey bir süredir, ...

Kur’ân’ın birçok ayetinde vurgulanan “anlama” ameliyesi ne demektir? Herkes herşeyi anlayabilir mi? ‎Herhangi bir metin’den ...

İsmâil Âleyhisselâm’a Müstakil Bir Kitap ve Şeriât Verilmiş midir? Bayındır yazısında, bu meselenin devamında şöyle ...

Bismillâhirrahmânirrâhiym Allah Teâlâ (c.c.) Yüce Kitâbında buyuruyor ki; “Muhakkak Tevrat’ı biz indirdik ki onda bir ...

Ebubekir Sifil Hoca; “Birileri iddialarını desteklemek için arkasından 500 ayet de okusa, o iddianın doğru ...

Her Müslüman’ın aslî vazifelerinden birisi, Allah Teâlâ’nın bizden ne istediğini, neyi emrettiğini ve ‎neyi yasakladığını ...

Mustafa İslamoğlu’nun Âdem (a.s.) İle İlgili Görüşlerinin Doğru Tahlîli Eğer herhangi bir görüşü bir düşünceyi ...

Meşhur Fransız Müsteşriklerinden biri olan Louis Massignon “Oryantalism” adlı kitabında diyor ki;  “Onların herşeylerini tahrib ...