Siyer ve İtikad – Melihşah Sezen


Eser: Siyer ve İtikad

Müellif: Melikşah Sezen

Yayınevi : Kayıhan Yayınları


Kitabın ismine baktığınızda “Siyerde itikada taalluk eden bir mesele mi var?” diyebilirsiniz. Melikşah Sezen hocanın yedi bölüm olarak telif ettiği bu eser ihtiva ettiği konularla siyer okumalarına ayrı bir pencere açacak konumda.

Melikşah Sezen hoca kitabın takdiminde siyerdeki itikat hususları ile ilgili aşağıdaki ifadesi kitabın muhtevasına kısa bir bilgi veriyor;

“Mütekellimlerin umumunun Peygamber (s.a.v) ile ilgili bu teorik zaviyeyi ifade eden izah ve istidlallerinin, tarihi rivayetleri ve hadislerin tamamını okuyan, tartışan ve çözümünün rivayetler ile bizatihi irtibatını merak eden kimseler için eksik kaldığını teslim etmek gerekir. Meseleyi müşahhaslaştıracak olursak mesela mucize bahsinin mümkün oluşu üzerinden yapılan kelâmi izahatlar ve felsefecilere yapılan reddiyeler; nihayetinde Müslümanların yahûd gayr-i Müslimlerin aklını ve kalbini bir noktaya kadar tatmin ve ikna etmekte, son kertede iş bu mucizeleri bildiren rivayetlerin sıhhatini ve anlam sınırı üzerinde yoğunlaştırmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.v) ile ilgili itikadi esaslardan bahsetmek sadece metafizik, akli bir konu olmadığı için bunun tarih ve hadis ilimlerine dönük yüzüne vukufiyet de bir zaruret olmaktadır. Böyle bir vukufiyet iddiası taşımamakla beraber mezkûr problemleri aşmak adına ilgili başlıkların her birinde meselenin tarihi arka planını ve hadis rivayetlerini de aktarmaya gayret gösterdim. Bu aktarımların mütekellimlerin rivayetlere çokça atıf yapmadan getirdikleri izahlarla, muhaddis ve tarihçilerin bu tartışmaların rivayet yönüne ait değerlendirmeleri arasında -işin arka planında- var olan paralelliği kısmen aşikâr kılacağına inanıyorum” (Sayfa 8-9)

Peygamber efendimizin yaşantısında meydana gelmiş bir takım itikadi meselelerde ve “inanmak” ile “tafsili iman” arasında ki köprüyü oluşturan bu eserde başlıklar şu şekilde;

1)Hz. Peygamberin anne ve babasının akıbeti
2)İsmet Sıfatı
3)İntihar Hadisesi
4)Garânik Hadisesi
5)İnşikak-ı Kamer Mucizesi
6)İsra ve Miraç Mucizesi
7) Hz. Peygamber (sav)’in vefatı akabindeki bazı hadiseler…

Konular kitapta birnevî giriş-gelişme-sonuç ile anlatılmıştır. İlk olarak başlıkta ifade edilen meselenin tarihi planı ve delilleri ikinci olarak meseleye imamların bakış açıları ve son olarak bu konuda Ehl-i Sünnet’in duruşu ifade ediliyor. Müellif kitabın akışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerine yer veriyor.

“Çalışmanın itikadî yönden hatalı beyanlarını işaretlediği ve tenkit etmeye odaklandığı iki ana grup bulunmaktadır. İlki İslam tarihi boyunca itikadi hemen her meselede tahrif için rivayetler vazeden ve bu tarifi fıtrat edindiği için kendi içerisinde de sürekli birçok alt fırkaya bölünen Şia’dır. İkinci grup ise oryantalist okumaların tesirinde kalan, usûl ve İslami ilimler bakiyesine sırt çeviren modernist hareketlerdir. Ana gruplar kadar yekûn tutmasa da Selefilik adı altında serdedilmiş hatalı beyanlarda yeri geldikçe hatırlatılmaya ve tashihe çalışılmıştır. Bunlar dışında, tarih sahnesinden çekilmek zorunda bırakılmış, iddia ve tahrifleri cevaplanmış fırkaların görüşleri ise çoğunlukla zikredilmemiştir. (Sayfa 11)

Eserde yüzden fazla kaynağa başvurulması içerisinde ki konuların ne kadar derin işlendiğinin delili mahiyetindedir.


Ufuk Aydın

2018-05-14T08:37:01+00:00

Yazıya Bir Yorum Yapın