İslam Ceza Hukuku – Cevat Akşit


Eser: İslam Ceza Hukuku ve İnsanî Esasları

Müellif: Cevat Akşit

Yayınevi : Gümüşev Yayıncılık


İnsanoğlu cemiyet halinde yaşar. Bundan dolayı da cemiyetin huzur ve sükûnu için, belli kurallar ve kaidelerin olması gerekmektedir. Bu kaidelerin en önemlilerinden bir bölümü de, fertlerin birbirlerine ve cemiyete karşı işledikleri suçların meydana gelmemesi için verilen cezalardır. Suçun ortadan kaldırılmasında en önemli unsur, verilen cezanın caydırıcı olması ve suç işleyenin bu suçu tekrar işlemesinin engellenmesidir.

Ülkemizin yetişmiş en iyi fıkıhçılarından olan Mustafa Cevat AKŞİT hocanın doktora tezi olarak hazırlanan bu kitap, İslam ceza hukukunun insani esaslar üzerinden karşılaştırmasından ve İslami ceza problemleri ile Avrupa ceza hukukunun esaslarıyla karşılaştırtılmasından oluşuyor.

Kitap 220 sayfa 4 bölümden oluşuyor.

Birinci bölümde İslami ceza hukukunun kaynakları hakkında bilgi veriliyor

İkinci bölümde İslam ceza hukukunun toplu bir açıklaması yapılıyor

Üçüncü bölümde kitabın esasını teşkil eden ve İslam hukukunda tespit edilen insanı esasların ayet ve hadislerle nasıl ifade edildiği işleniyor ve bunlarla ilgili örnekler veriliyor.

Dördüncü bölümde modern ceza hukuku ilkeleriyle İslam ceza hukuku ilkeleri açısında karşılaştırmalar yapılıyor.

Kitap, Hanefi fıkhını esas alınarak hazırlanmış. Kitap hazırlanırken, İslam ceza hukukunda insancıl esasların tespit edilmesinde Ebu Yusuf (rh.a) Kitabu’l-Harac ile Cessas’ın Ahkamu’l-Kur’an’ı yararlanılmış. Kitabın temel kaynağı Şemsü’l-Eimme Serahsi’nin Mebsut eseri oluşturmuş.

İkinci temel kaynak olarak; Kasani’nin Bedaiu’s-Sanai Fi Tertibi’ş-Şerai adındaki yedi ciltlik eseridir.

Bundan ayrı olarak, insani esasların daha çok açıklığa kavuşmuş olmasından dolayı, son devirde yazılan eserlerden de faydalanılmıştır. Bunlar Kadi Han’ın Fetavası, Merğinani’nin Hidaye’si, Zeylai’nin Tebyinu’l-Hakaik Şerhu Kenzi’d-Dekaik’ı, Molla Hüsrev’in Dürer Şerhu Ğurer’i, İbn Nüceym’in Bahru’r-Raik Şerhu Kenzi’d-Dekaik’ı, Şeyhzade’nin Mecmau’l – Enhur Şerhu Mülteka’l-Ebhur’u ve İbnu Abidin’in’ in Reddü’l Muhtar ala’d-Dürri’l-Muhtar’ından geniş ölçüde yararlanılmış.

Raif Koçak

2017-12-20T13:03:37+00:00

Yazıya Bir Yorum Yapın