“İslâm tarihi incelendiğinde, her dönem yaşayan insanların üç sınıftan birine dâhil oldukları muhakkaktır. Mü’min, Kâfir ve Münafık…  Tağutlardan sakınmak ve ...

Allah'ın sıfatları ile ilgili yapılan tartışmalar sonucunda İslâm toplumu içerisinde belli başlı fikir akımları ve taraftarları ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda ...

İFRAT VE TEFRİT KISKACINDAKİ HASAİS MESELESİ Varlığın kendisiyle anlam kazandığı mahza hakikat olan Peygamber Aleyhisselam hiç şüphesiz ki Allah katında ...

- Peki istiğâse meselesi… Çünkü bu konuyu bazıları çok kafasına takıyor. İstiğaseyi tevessülün bir alt dalı olarak ele alanlar, farklı ...

Sapla samanın, kuzu ile kurdun birbirine hayli karıştığı yahut karıştırıldığı bir keşmekeş yaşıyoruz. Her kim olursa olsun, kişinin bilebileceği en ...

Eşari ve Maturidi Kelam Ekollerinin İrade Görüşleri Hakkında Mülahazalar   Hz. Allah, insanoğlunu akıl ve  irade ile techiz ederek sair bütün ...

Abdullah İbn Mübarek Tam ismi Abdullah b. Mübarek b. Vâdıh Hanzalî Temimî. Künyesi Ebû Abdurrahman’dır. Emevî halifelerinden Hişam b. Abdülmelik ...

İctihad kavramı, Asr-ı saadette gerek Efendimiz Aleyhissalatü vesselam’a nisbetle ve gerekse Efendimiz hayatta iken Sahabe’ye nisbetle cevazı ve vukuu açısından ...

Prof. Dr. Süleyman Ateş'in "Cennet Kimsenin Tekelinde Değildir" başlığı ile 1989 yılında yayınladığı Yahudi ve Hristiyanların cennete girebileceğini söylediği makalesine asrımızın ...

Allah Azze ve Celle Kur’an-ı Mübin’i, anlaşılması ve üzerinde i’mal-i fikir yapılması gayesine matuf olarak inzal buyurmuştur.[1] Fakat bu mahiyette ...